Το ασήμαντο αιώνια επαινούν

Ο Σο­πεν­χά­ουερ δεν ή­ταν α­πο­ξε­νω­μέ­νος α­πό τον κό­σμο. Εί­χε τη γνώ­μη ό­τι η φι­λο­σο­φί­α δεν θα έ­πρε­πε να ε­ξυ­ψώ­νει μό­νο τη σκέ­ψη πά­νω α­πό την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα, αλ­λά και να την κα­θο­δη­γεί για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής. Η πα­ρού­σα μελέ­τη α­πο­τε­λεί μέ­ρος της πρα­κτι­κής φι­λο­σο­φί­ας του, που στο­χεύ­ει σε μια απέ­ριτ­τη ευ­τυ­χί­α, α­φε­νός μέ­σα α­πό την α­να­γνώ­ρι­ση της α­ση­μα­ντό­τη­τας τι­μών, δό­ξας και πε­ριτ­τών α­πο­λαύ­σε­ων, και α­φε­τέ­ρου μέ­σα α­πό τις πνευ­μα­τι­κές α­πολαύ­σεις και την αυ­το­συ­γκέ­ντρω­ση.

7,00

Κατηγορία:

 

Σελίδες

192

ISBN

978-960-382-886-0

Author

Άρθουρ Σοπενχάουερ

Publisher

Κάκτος

You may also like…