Χριστόφορου Νέεζερ Απομνημονεύματα

Η απελευθέρωσις της Ακροπόλεως – Τα πρώτα έτη της ιδρύσεως του Ελληνικού Βασιλείου

“Τι είναι, αι σημεριναί Αθήναι, όλοι δα το βλέπομεν. Τι θα είναι εις το μέλλον, ημπορούμεν εξ αναλογίας να το ιδούμε και αυτό με τα μάτια της φαντασίας μας. Πως τας είδεν όμως, εις τα 1833, η Γερμανική φρουρά, η κοινώς γνωστή ως Βαυαρική και ως Βασιλική, όταν ήλθε να καταλάβη την Ακρόπολιν των Αθηνών σκλαβωμένην τόσους αιώνας, αυτό θα προσπαθήσω να σας εκθέσω.
Η φρουρά αυτή των Αθηνών απετελείτο από εν τάγμα του Στρατού, όστις συνώδευσεν εις την Ελλάδα τον βασιλέα Όθωνα και συνεκροτήθη, ως γνωστόν, από Βαυαρούς του τακτικού Στρατού και από Γερμανούς εθελοντάς, οι οποίοι από τας πατρίδας των προσέτρεξαν μετ’ ενθουσιασμού δια να εξυπηρετήσωσι την Ελληνικήν αναγέννησαν και οι οποίοι δικαιούνται να φέρωσι και τον τίτλον του εκπολιτιστού…”

Από τον πρόλογο του Δ. Γρ. Καμπούρογλου.

Ανατύπωση της εκδόσεως του 1936.

16,00

Κατηγορία: