Δες μέσα

Για μια εθνικιστική οικονομική και κοινωνική πολιτική

Τό βιβλίο αὐτό ἐκδόθηκε τό 1944 καί εἶναι τό μόνο στό ὁποῖο ὁ καθηγητής Πολιτειολογίας Δημήτριος Βεζανῆς ἀναπτύσσει διεξοδικά τίς σκέψεις του καί διατυπώνει ἀναλυτικά τίς προτάσεις του γιά τό πῶς θά πρέπει νά ὀργανωθεῖ ἡ οἰκονομική καί κοινωνική πολιτική στήν Ἑλλάδα.

Ὁ Βεζανῆς θεωροῦσε ὅτι τό Κράτος πρέπει νά διαμορφώνει τίς οἰκονομικές καί κοινωνικές συνθῆκες ἐκεῖνες πού θά ἐπιτρέπουν στούς Ἕλληνες νά παραμένουν στήν Ἑλλάδα, νά βρίσκουν σέ αὐτήν ἀπασχόληση, νά εἶναι δημιουργικοί καί νά προκόβουν. Καί αὐτό ὄχι μόνο γιά τόν παρόντα πληθυσμό ἀλλά καί γιά τίς ἐπόμενες γενεές.

Ἀντιστοίχως, θεωροῦσε πολύ σημαντική τήν ὑγιή Ἀγροτική Πολιτική προκειμένου οἱ ἀγρότες νά παραμένουν στήν γῆ τους. Γιά νά δημιουργηθοῦν ὅμως αὐτές οἱ συνθῆκες ὁ Βεζανῆς τόνιζε ὅτι τό Κράτος θά πρέπει νά βλέπει τόν Ἐπιχειρηματία ὡς βοηθό τοῦ Κράτους καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Κατά τόν Βεζανῆ πρώτη προϋπόθεση τῆς ἐπιτυχίας τῆς Κοινωνικῆς Πολιτικῆς εἶναι ἡ ἐμπέδωση ἀπό τόν Λαό καί τούς Κυβερνήτες τῆς ἀντίληψης ὅτι ἡ πραγματική εὐτυχία τοῦ ἀτόμου ἐξαρτᾶται ἀπό τήν εὐτυχία τοῦ συνόλου καί ὄχι ἀπό τήν ἐπίτευξη ἀτομικῶν ὠφελημάτων εἰς βάρος τοῦ συνόλου.

7,42

You may also like…