Δες μέσα

Αγαθαγγέλου Αποκαλύψεις περί του τέλους της Τουρκίας και του μέλλοντος του Ελληνισμού

«Ἡ Ἑλλάς θὰ γίνει ἐκ νέου ἀπὸ τοὺς τούρκους θέατρον ληστειῶν καὶ καταστροφῶν. Οἱ Κυβερνῆται καὶ ὁ λαὸς θὰ εὑρεθῶσιν ἐν στενοχωρίᾳ. Ὁ ἐχθρός θὰ προχωρήσει μέχρι τῶν Ἑξαμηλίων. Ἀλλ’ ἔπειτα λαὸς τις ἀνατολικὸς θὰ ἔλθῃ πρὸς βοήθειαν τῶν Ἑλλήνων οἵτινες συνερχόμενοι εἰς ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ταραχῆς τῆς εἰσβολῆς θὰ ἐξέλθουν πανστρατιᾷ καὶ θὰ ἐκδιώξουν τοὺς τούρκους, ὄχι μόνον ἐκ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ἐξ’ ὅλης τῆς Εὐρώπης, οἵτινες τοῦρκοι εὑρίσκουσιν ἄσυλον μόνον εἰς Μέκκαν (Κόκκινην Μηλιάν). Ἡ δὲ Κωνσταντινούπολις γίνεται ἐκ νέου πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνισμοῦ.»

Ἀγαθάγγελος

«Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ προφητεῖες τοῦ Ἀγαθαγγέλου ἔγιναν τὸ ἀγαπημένο ἀνάγνωσμα τοῦ ὑποδούλου γένους καὶ συχνὰ ἀγράμματοι ἄνθρωποι τὶς μάθαιναν ἀπὸ στήθους καὶ τὶς ἀπήγγειλαν. Ὑπῆρξαν κείμενα, τὰ ὁποῖα γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἔριξαν φῶς ἐλπίδας στὸ ζόφο τῆς τουρκοκρατίας.»

Κωνσταντίνος Τσοπάνης

7,42

Κατηγορία:

 

Σελίδες

89

Έτος

Δεκέμβριος 2019

ISBN

978-618-84577-7-5

Author

Κωνσταντίνος Ι. Τσοπάνης

You may also like…