Biography

Author Picture

Κωνσταντίνος Ι. Τσοπάνης

Ὁ συγγραφέας εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ καὶ ἀπὸ τὸ 1999 εἶναι διδάκτωρ στὸν τομέα Ἱστορίας καὶ Φιλοσοφίας τῶν Θρησκειῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βουκουρεστίου. Παράλληλα μὲ τὴν ἐκπαιδευτική του δραστηριότητα ἔχει ἐργασθεῖ ὡς ἀρχισυντάκτης σὲ μιὰ σειρὰ περιοδικῶν τῶν ἐκδόσεων "ΠΕΡΣΙΚΟΠΙΟ", "ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ", "ΝΟΩΝ" κ.α. καὶ ἀπὸ τὸ 2010 ἐκδίδει στὰ Μεσόγεια τὸ τοπικὸ λαογραφικὸ καὶ ἱστορικὸ περιοδικὸ "ΚΕΡΑΤΑΙΑ ΠΟΛΙΣ", καθὼς καὶ τὴν ἐτήσια σειρὰ βιβλίων μὲ τίτλο "ΜΕΣΟΓΕΙΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ".
Ἡ διδακτορική του διατριβὴ μὲ θέμα "ΟΡΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ", ποὺ πραγματεύεται τίς ἐπιβιώσεις τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας στὸν Χριστιανισμό, κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 2003 ἀπὸ τίς ἐκδόσεις ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ. Ἀπὸ τίς ἴδιες ἐκδόσεις κυκλοφορεῖ κι ἕνα ἀκόμα θρησκειολογικὸ ἔργο του μὲ τίτλο "Ὁ Μυστικισμὸς στὶς μεγάλες Θρησκεῖες τοῦ κόσμου", στὸ ὁποῖο ἀνιχνεύει τὸ φαινόμενο τῆς ἄμεσης μέθεξης τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ἐπέκεινα, μὲ τὸ θεῖο, στὴν παγκόσμια θρησκευτικὴ σκέψη, ἀπὸ τὴν Ἁγία Τερέζα τῆς Ἄβιλα καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τοῦ Σταυροῦ, μέχρι τίς Βέδες καὶ τὸ Ταό.
Συγγραφεας πολυγραφότατος καὶ γλωσσομαθής, ἔχει γράψει καὶ δημοσιεύσει μέχρι στιγμῆς περὶ τὰ πενῆντα βιβλία, μονογραφίες καὶ μεταφράσεις, ὅπως καὶ μερικὲς ἑκατοντάδες ἐπιστημονικὰ ἄρθρα θρησκειολογικοῦ καὶ ἱστορικοῦ περιεχομένου σὲ διάφορα περιοδικά, ἐνῶ γιὰ σειρὰ ἐτῶν διετέλεσε Ἀρχισυντάκτης τοῦ θρησκειολογικοῦ περιοδικοῦ "CRYPTO".
Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐργων του, ἔχει μεταφράσει ἀπό το Λατινικὰ τίς μαρτυρίες τοῦ Λεονάρδου τοῦ Χίου, Καρδιναλίου τῆς Λέσβου, καθὼς καὶ τοῦ Λομελλίνο, τοῦ Γενουάτη Ποτεστὰ τοῦ Πέραν, ποὺ εἶναι δύο πρωτότυπα ἔργα αὐτοπτῶν μαρτύρων γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὰ ὁποῖα ἔμεναν ἀμετάφραστα γιὰ ἕξι ὁλόκληρους αἰῶνες. Τὸ ἔργο του αὐτό, ποὺ κυκλοφόρησε μὲ τὶν τίτλο "Ἅλωσις 1453", κυκλοφόρησε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 2008, ἀπὸ τίς ἐκδόσεις "ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ", ἐνῶ ἐχει σημειώσει μέχρι σήμερα πέντε ἐκδόσεις.
Ἔχοντας ἀσχοληθεῖ μὲ πάθος μὲ τὴ νεώτερη καὶ τὴ σύγχρονη Ἱστορία, δημοσίευσε τὸ 2007 στὶς ἐκδόσεις "ΛΟΓΧΗ" τὸ ἔργο του "Ὁ Ἐθνικισμὸς στὸν Μεσοπόλεμο, Ἡγέτες - Κινήματα - Δικτατορίες". Πρόκειται γιὰ μιὰ μελέτη ἐπάνω στὴ νεώτερη Εὐρωπαϊκὴ ἱστορία, ποὺ πραγματεύεται τὴν ἀνάπτυξη τῶν Ἐθνικιστικῶν κινημάτων σὲ ὁλόκληρη τὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο τὴν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου. Στὴν ἴδια συνάφεια ἀναφέρουμε ἐπίσης τὸ πολυσέλιδο ἔργο του "Ἱσπανικὴ Ἐποποιΐα", ἐξαντλημένο σήμερα, ποὺ κυκλοφόρησε ἀπὸ τίς ἐκδόσεις PATRIA κι ἀποτελεῖ τὴν altera pars τοῦ ἱσπανικοῦ Ἐμφυλίου πολέμου. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο ποὺ ἀποτελεῖ καρπὸ μιᾶς πολυετοῦς καὶ ἐμβριθοῦς μελέτης ἐπάνω στὶς ἀφορμές, τὴν ἔκρηξη καὶ τὰ γεγονότα τοῦ Ἱσπανικοῦ Ἐμφυλίου Πολέμου. Τὸ ἔργο αὐτὸ ἐκφράζει τὴν "ἄλλη ἄποψη" γιὰ αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς ποὺ συγκλόνισε ὁλόκληρον τὸν κόσμο κι ἔκρινε τὴν πορεία τῆς Ἱσπανίας γιὰ τὸ ὑπόλοιπο μισὸ τοῦ 20ου αἰῶνος.
Ἀπὸ τίς ἐκδόσεις "ΝΥΜΦΙΟΣ" κυκλοφορεῖ ἐπίσης τὸ ἔργο του "Οἱ Ἅγιοι Ρομανώφ, Νεομάρτυρες ἐπὶ Κομμουνισμοῦ", ποὺ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ μιὰ κοπιώδη καὶ εἰλικρινῆ προσπάθεια καταγραφῆς τῆς τόσο παραποιημένης ἀπὸ τὴν Ἀριστερά, σύγχρονης Ἱστορίας. Μιὰ καταγραφὴ χωρὶς φόβο καὶ πάθος, χωρὶς αὐτολογοκρισία τοῦ συγγραφεως λόγῳ τῆς ἰδιότυπης ἀστυνόμευσης σκέψης ἀπὸ τὴν Ἀριστερά, ποὺ δίνει τὰ γεγονότα στὶς πραγματικὲς ἱστορικές τους διαστάσεις κι ἀποκαθιστᾷ τὴν παραποιημένη ἱστορικὴ ἀλήθεια. Ὅτι ὁ Λένιν καὶ οἱ Μπολσεβίκοι ἐξόντωσαν ἐν ψυχρῷ καὶ μὲ τελετουργικὸ τρόπο μιὰ όλόκληρη οἰκογενεια καὶ μαζὶ μὲ αὐτὴν ὅτι καλὸ εἶχε ἡ Ρωσία.
Ἀπὸ τίς ἴδιες ἐκδόσεις κυκλοφοροῦν, μὲ ἐκτενῆ πρόλογο καὶ κριτικὴ ἐπιμέλεια τοῦ συγγραφέως καὶ οἱ "Προφητεῖες τοῦ Ἀγαθαγγέλου". Ἕνα ἔργο ποὺ ὑπῆρξε τὸ ἀλφαβητάρι τοῦ σκλαβωμένου Γένους τῶν Ρωμιῶν καὶ ποὺ φούντωσε τὴν ξαποσταμένη ἐλπίδα τῶν ὑποδούλων γιὰ Ἐλευθερία.

Books Of Κωνσταντίνος Ι. Τσοπάνης