Δες μέσα

Ex persona Constantinoupoleos devastatae – Δύο ἄγνωστες Λατινικὲς μαρτυρίες γιὰ τὴν Ἅλωση τῆς Βασιλευούσης τὸ 1453

Ἡ μετάφραση ἀπὸ τὸ λατινικὸ πρωτότυπο αὐτῶν τῶν δύο μακροσκελῶν ἐπιστολῶν – τῶν Λεονάρδου τοῦ Χίου καὶ Λομμελίνο, Καθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Λέσβου καὶ Ποτεστὰ τοῦ Πέραν ἀντιστοίχως – ὑπῆρξε ἔργο χρονοβόρο καὶ ἐπίπονο. Ἐπιδοθήκαμε σὲ αὐτό, πιστεύοντας ὅτι εἶναι πολὺ χρήσιμο γιὰ τὴν ἐθνική μας αὐτογνωσία, νὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε τὰ περὶ τῆς Ἁλώσεως γεγονότα καὶ μέσα ἀπὸ τὸ βλέμμα ἑνὸς Γενουάτη Καθολικοῦ Ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος δὲν στάθηκε ἁπλῶς μάρτυς τῶν ἐξελίξεων ἀλλὰ τοὐναντίον πολέμησε μὲ γενναιότητα καὶ θάρρος ὑπερασπιζόμενος τὴ Βασιλίδα τῶν Πόλεων, τῆς ὁποίας τὴν ἅλωση θρήνησε. Σημαντικὸ ἐπίσης εἶναι νὰ δοῦμε καὶ τὸ πὼς ἀντιμετώπισαν οἱ Φραγκολεβαντίνοι τῆς Ἀνατολῆς – οἱ Γενουάτες τοῦ Πέραν ἕν προκειμένω, μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Ποτεστά τους – τὴν πολιορκία καὶ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἔτσι σήμερα, μετὰ ἀπὸ πολὺ κόπο εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ παρουσιάσουμε στὸ ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ τὴν πρώτη ἑλληνικὴ μετάφραση, τῶν πολὺ σημαντικῶν αὐτῶν Ἐπιστολῶν – Ἀφηγήσεων τῆς Ἁλώσεως, ἔστω καὶ ἕξι σχεδὸν αἰῶνες μετὰ τὴ συγγραφή τους. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο, εὐλαβικὰ ἀφιερωμένο ἀπὸ τὸν μεταφραστὴ ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς, στὴν ἱερὰ μνήμη ὅλων αὐτῶν ποὺ ἔπεσαν μαχόμενοι μὲ αὐτοθυσία γιὰ τὴν ἰδέα τῆς Αὐτοκρατορίας, μὲ πρῶτον τὸν μαρμαρωμένο Βασιλιᾶ, Κωνσταντῖνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο.

Περιεχόμενα
Πρόλογος
Ἀπὸ τὸ Βυζάντιον τῶν Μεγαρέων στὴ Λατινικὴ Αὐτοκρατορία
Παλαιολόγοι, Ἡ τελευταία βυζαντινὴ δυναστεία
Παλαιολόγεια Ἀναγέννηση
Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος δεσπότης τοῦ Μυστρᾶ
Ἡ τελευταία Σταυροφορία
Δύο Σύνοδοι κι ἕνα συλλείτουργο γιὰ μιὰ ἀνέφικτη «Ἕνωσιν»
Αὐτοκράτωρ εἰς τὴν Πόλιν
Ὁ Μωάμεθ Β΄ «κατακτᾷ» τὸν θρόνο τοῦ πατέρα του
Ἡ τελευταία πολιορκία τῆς Βασιλευούσης
Α) Τὸ ἑνωτικὸ συλλείτουργο
Β)Ἡ κατασκευὴ τοῦ Ρούμελι Χισάρ
Γ) Ξεκινοῦν οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν τειχῶν
Δ) Ἡ εἴσοδος τοῦ Φλαντανελά
Ε) Μεταφορὰ τοῦ τουρκικοῦ στόλου διὰ ξηρᾶς
ΣΤ) «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι»
Ἑάλω ἡ Πόλις!
“Ὦ Κωνσταντῖνε βασιλεῦ Δραγάζη τὸ πινόμι”
Ἐπίλογος
Τὸ Χρονικὸν τῆς Ἁλώσεως τοῦ Λεονάρδου τοῦ Χίου
Λεβαντίνοι
Γενουάτες καὶ Ἑνετοὶ στὴν Ἅλωση τῆς Πόλεως – Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Λομμελίνο γιὰ τὴν Ἅλωση
Βιβλιογραφία
Ἡ Ἅλωση κι ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιᾶς
Χρονολόγιο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου
Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν πολιορκία τῆς Πόλεως 

17,17

 

Σελίδες

256

Έτος

Δεκέμβριος 2023

ISBN

978-618-5605-36-0

Author

Κωνσταντίνος Ι. Τσοπάνης

You may also like…