Δες μέσα

Λαϊκισμός, μια συνοπτική εισαγωγή

«Ο Mudde και ο Rovira Kaltwasser έχουν γρά­ψει πολ­λά για τον λα­ϊ­κι­σμό στην Ευρώ­πη και στη Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή, και τώ­ρα σε αυτόν τον σύ­ντο­μο τό­μο χρη­σι­μο­ποι­ούν τη γνώ­ση τους για να δώ­σουν έναν χρή­σι­μο ορι­σμό μι­ας ασα­φούς έν­νοι­ας, και πα­ρου­σι­ά­ζουν μια εκτε­τα­μέ­νη έρευ­να για το πού και για ποι­ον λό­γο εμ­φα­νί­ζο­νται τα λα­ϊ­κι­στι­κά κι­νή­μα­τα και τα κόμ­μα­τα. Πρό­κει­ται για μια εξαι­ρε­τι­κή εισα­γω­γή σχε­τι­κά με αυτό το φαι­νό­με­νο».

9,00

 

Σελίδες

187

Έτος

2017

ISBN

9789604582259

Author

Cas Mudde

Publisher

Επίκεντρο

You may also like…