Δες μέσα

Ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός

Ἀλλ’ ἄν ἡ Εὐρώπη καί ὁλόκληρος ὁ πολιτισμένος κόσμος μετά θαυμασμοῦ καί σεβασμοῦ εὐγνώμονος ἀτενίζουν πρός τήν μεγαλοπρεπῆ ἱστορικήν μορφήν τοῦ Ἰουστινιανοῦ, τοῦ ἰδρυτοῦ τῆς συστηματικῆς ἐπιστήμης τοῦ δικαίου, τοῦ προαγαγόντος τό κράτος τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τᾶς τρεῖς ἠπείρους, τοῦ ἡγεμόνος τοῦ ἐκπροσωποῦντος εἰς ὕψιστον βαθμόν τήν Ρωμαϊκήν κοσμοκρατορίαν ὑπό τήν ἰδέαν τήν Χριστιανικήν, ἡ Ἑλλάς καί τό Ἑλληνικόν ἔθνος ἰδιαίτερον ὀφείλουν σεβασμόν εἰς τήν μνήμην τοῦ βασιλέως, διά τοῦ ὁποίου τό Ἑλληνικόν Χριστιανικόν κράτος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνῆλθεν εἰς ἀνυπέρβλητον ὕψος ἐξωτερικοῦ καί ἐσωτερικοῦ μεγαλείου, τοῦ αὐτοκράτορος, τοῦ κτίσαντος ἤ ἀνοικοδομήσαντος τόσας πόλεις εἰς τᾶς Ἑλληνικᾶς χώρας τῆς Ἀσίας, τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀφρικῆς, τοῦ καταλιπόντος ἀθάνατον μνήμην εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἰδρύσαντος τόσα μνημεῖα τῆς Ἑλληνικῆς τέχνης καί μεγαλοφυίας, τοῦ κτίσαντος τόν ναόν τῆς Ἁγίας Σοφίας!

7,42

 

Σελίδες

90

ISBN

978-618-5361-27-3

Έτος

Μάρτιος 2019

Author

Παύλος Καρολίδης