Η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Α’

Λόγοι, που ο καθείς μπορεί να φαντασθή ή θα διαπιστώση διαβάζοντας αυτό το έργο, συνετέλεσαν στο να μην εκδοθή αυτό στα Ελληνικά, παρ’ ότι ο πρώτος τόμος του “Η ιστορία της παρακμής και πτώσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας” πρωτοεξεδόθη στην μητρική γλώσσα του συγγραφέως το 1776 και ο τελευταίος τόμος το 1788. Η έκδοσίς μας -η πρώτη που γίνεται στα Ελληνικά- θα αποτελήται από επτά τόμους. Το έργο εξεδόθη σε πλήθος εκδόσεων στα Αγγλικά, οι περισσότερες από τις οποίες ήσαν ελλιπείς, γεγονός που μας επέφερε μεγάλη καθυστέρησι. Για την σημερινή μας έκδοσι χρησιμοποιήσαμε την επτάτομη έκδοσι του 1904, την δίτομη έκδοσι του τέλους του 19ου αιώνος και προς διασταύρωσι των δύο προηγουμένων την τρίτομη Αμερικανική έκδοσι των τελευταίων ετών, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσωμε και στις τρεις περιπτώσεις τις σημειώσεις του επιμελητού.
Το έργο μετέφρασε ο Αργύρης Παπαβασιλείου, την επιμέλεια και τις διορθώσεις είχαν η Δήμητρα Αθανασοπούλου και ο Κωνσταντίνος Ποταμιάνος, το προσάρτημα έγραψε ο Κωνσταντίνος Ποταμιάνος και το εξώφυλλο είναι του Κωνσταντίνου Κεχαγιά. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες από τον Νέρβα έως τον Διοκλητιανό
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Η έκτασις και η στρατιωτική ισχύς της Αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των Αντωνίνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Η ενότης και ευημερία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την εποχή των Αντωνίνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Το Πολίτευμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την εποχή των Αντωνίνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Οι ωμότητες, η παράνοια και η δολοφονία του Κομμόδου – Εκλογή του Περτίνακος – Οι προσπάθειές του ν’ αναμορφώση το κράτος – Η δολοφονία του από τους Πραιτωριανούς φρουρούς
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Οι Πραιτωριανοί φρουροί πωλούν την Αυτοκρατορία στον Δίδιο Ιουλιανό με δημόσιο πλειστηριασμό – Ο Κλώδιος Αλβίνος στην Βρεττανία, ο Πεσκέννιος Νίγηρ στην Συρία και ο Σεπτίμιος Σεβήρος στην Παννονία στρέφονται κατά των δολοφόνων του Περτίνακος – Εμφύλιοι πόλεμοι και νίκη του Σεβήρου κατά των τριών ανταγωνιστών του – Χαλάρωσις της πειθαρχίας – Νέο δόγμα διακυβερνήσεως
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Θάνατος του Σεβήρου – Τυραννία του Καρακάλλα – Σφετερισμός της εξουσίας από τον Μακρίνο – Η παράνοια του Ηλιογαβάλου – Οι αρετές του Αλεξάνδρου Σεβήρου – Η αυθαιρεσία του στρατού – Γενική κατάστασις των οικονομικών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Άνοδος και τυραννία του Μαξιμίνου – Εξεγέρσεις στην Αφρική και την Ιταλία με πρωτοβουλία της Συγκλήτου – Εμφύλιοι πόλεμοι και γενική αναταραχή – Βίαιος θάνατος του Μαξιμίνου και του υιού του, των Μαξίμου και Βαλβίνου και των τριών Γορδιανών – Σφετερισμός της εξουσίας και εκατονταετείς αγώνες του Φιλίππου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Το περσικό κράτος μετά την παλινόρθωση της μοναρχίας από τον Αρταξέρξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
Η κατάστασις στην Γερμανία μέχρι την εισβολή των βαρβάρων, κατά την εποχή του αυτοκράτορος Δεκίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Οι αυτοκράτορες Δέκιος, Γάλλος, Αιμιλιανός, Βαλεριανός και Γαλλιηνός – Γενική εισβολή των βαρβάρων – Οι τριάκοντα τύραννοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Η βασιλεία του Κλαυδίου – Ήττα των Γότθων – Νίκες, θρίαμβος και θάνατος του Αυρηλιανού
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Η διοίκησις του στρατού και της Συγκλήτου μετά τον θάνατο του Αυρηλιανού – Οι βασιλείες των Τακίτου, Πρόβου, Κάρου και των Υιών του
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

25,00

Κατηγορία:

You may also like…