Λαϊκιστικά Ριζοσπαστικά Δεξιά Κόμματα στην Ευρώπη

Το βι­βλίο αυτό του Cas Mudde είναι μια από τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες με­λέ­τες για το φαι­νό­με­νο της ακρο­δε­ξι­άς στις ευρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες.

Πρό­κει­ται για ένα εξαι­ρε­τι­κά επί­και­ρο θέ­μα, δε­δο­μέ­νου ότι τα κόμ­μα­τα αυτά έχουν κά­νει αισθη­τή την πα­ρου­σία τους σε πολ­λές χώ­ρες, τό­σο στη Δυ­τι­κή όσο και στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη. Ο συγ­γρα­φέ­ας ανα­λύει σε βά­θος την κομ­μα­τι­κή οικο­γέ­νεια στην Ευρώ­πη και προ­τεί­νει ως πλέ­ον δό­κι­μη ονο­μα­σία, αντί για ακρο­δε­ξιά, τον όρο λα­ϊ­κι­στι­κή ρι­ζο­σπα­στι­κή δε­ξιά.

Ο Cas Mudde εξε­τά­ζει όλες τις πλευ­ρές του φαι­νο­μέ­νου των λα­ϊ­κι­στι­κών ρι­ζο­σπα­στι­κών δε­ξι­ών κομ­μά­των και εντο­πί­ζει τις ανη­συ­χη­τι­κές πλευ­ρές των αιτί­ων που οδη­γούν στην εκλο­γι­κή της επι­τυ­χία. Πα­ράλ­λη­λα κα­ταρ­ρί­πτει την άπο­ψη που επι­κρα­τού­σε για πολ­λά χρό­νια ότι τα κόμ­μα­τα αυτά είναι δι­άτ­το­ντες αστέ­ρες στο πο­λι­τι­κό στε­ρέ­ω­μα των φι­λε­λεύ­θε­ρων Ευρω­πα­ϊ­κών δη­μο­κρα­τι­ών.

Ως ελά­χι­στο κοι­νό πα­ρα­νο­μα­στή των κομ­μά­των αυτών ο συγ­γρα­φέ­ας θε­ω­ρεί το χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό του να­τι­βι­σμού, ένα συν­δυ­α­σμό ξε­νο­φο­βί­ας και εθνι­κι­σμού, τον οποίο ορί­ζει ως εξής: «είναι η ιδε­ο­λο­γία που υπο­στη­ρί­ζει ότι τα κρά­τη θα έπρε­πε να κα­τοι­κού­νται απο­κλει­στι­κά από μέ­λη της αυτό­χθο­νης ομά­δας («του έθνους») και ότι τα μη αυτό­χθο­να στοι­χεία (πρό­σω­πα και ιδέ­ες) απει­λούν θε­με­λι­ω­δώς την ομοι­ο­γέ­νεια του έθνους κρά­τους». Στην πλή­ρη έκ­φρα­σή τους, τα λα­ϊ­κι­στι­κά ρι­ζο­σπα­στι­κά δε­ξιά κόμ­μα­τα εκτός από το να­τι­βι­σμό έχουν δύο επι­πρό­σθε­τα ιδε­ο­λο­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: τον αυταρ­χι­σμό και το λα­ϊ­κι­σμό.

Πρό­κει­ται για μία εντυ­πω­σι­α­κή με­λέ­τη η οποία κυ­κλο­φό­ρη­σε αρ­χι­κά στην αγ­γλι­κή γλώσ­σα από το Cambridge University Press και έχει με­τα­φρα­στεί σε πε­ρισ­σό­τε­ρες από δέ­κα ευρω­πα­ϊ­κές γλώσ­σες. Στο βι­βλίο απο­νε­μή­θη­κε το βρα­βείο του Κα­λύ­τε­ρου Επι­στη­μο­νι­κού Βι­βλίου από το πε­ρι­ο­δι­κό Choise και το πε­ρι­ο­δι­κό της Βρε­τα­νι­κής Ένω­σης Πο­λι­τι­κών Επι­στη­μών, Political Studies Review, αφι­έ­ρω­σε ειδι­κό τεύ­χος στο βι­βλίο.

24,00

 

Σελίδες

532

Έτος

.

ISBN

9789604582983

Author

Cas Mudde

Publisher

Επίκεντρο

You may also like…