Η ακροδεξιά σήμερα

Η ακρoδε­ξιά επα­νήλ­θε δρι­μεία. Με­τά από αρ­κε­τές δε­κα­ε­τί­ες στο πο­λι­τι­κό πε­ρι­θώ­ριο, η ακρο­δε­ξιά πο­λι­τι­κή εμ­φα­νί­στη­κε και πά­λι στην κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή σκη­νή. Τρεις από τις με­γα­λύ­τε­ρες δη­μο­κρα­τί­ες στον κό­σμο –η Βρα­ζι­λία, η Ιν­δία και οι Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες– έχουν τώ­ρα έναν ρι­ζο­σπά­στη δε­ξιό ηγέ­τη, ενώ τα ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα εξα-κο­λου­θούν να αυξά­νουν τις επι­δό­σεις τους και να έχουν ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρη υπο­στή­ρι­ξη στην Ευρώ­πη.

Σε αυτό το επί­και­ρο βι­βλίο, ο Cas Mudde, ένας από τους πλέ­ον ση­μα­ντι­κούς ειδι­κούς στον πο­λι­τι­κό εξ­τρε­μι­σμό πα­γκο­σμί­ως, προ­σφέ­ρει μια συ­νο­πτι­κή επι­σκό­πη­ση του τέ­ταρ­του κύ­μα­τος της με­τα­πο­λε­μι­κής ακρο­δε­ξι­άς πο­λι­τι­κής, δι­ε­ρευ­νώ­ντας την ιστο­ρία, την ιδε­ο­λο­γία, την ορ­γά­νω­ση, τις αιτί­ες και τις συ­νέ­πει­ες, κα­θώς και τις αντι­δρά­σεις της κοι­νω­νί­ας των πο­λι­τών, του κομ­μα­τι­κού συ­στή­μα­τος και των κρα­τι­κών δρώ­ντων στις προ­κλή­σεις που θέ­τουν οι ιδέ­ες και η επιρ­ροή της. Αυτό που ορί­ζει αυτή την πρό­σφα­τη ακρο­δε­ξιά ανα­γέν­νη­ση, σύμ­φω­να με τον Mudde, είναι η είσο­δός της στην κυ­ρί­αρ­χη πο­λι­τι­κή τά­ση και η κα­νο­νι­κο­ποί­η­σή της στο σύγ­χρο­νο πο­λι­τι­κό το­πίο. Αμ­φι­σβη­τώ­ντας την ορ­θό­δο­ξη σκέ­ψη σχε­τι­κά με τη σχέ­ση ανά­με­σα στη συμ­βα­τι­κή και την ακρο­δε­ξιά πο­λι­τι­κή, ο Mudde προ­σφέ­ρει μια σύν­θε­τη και δι­ο­ρα­τι­κή εικό­να μι­ας από τις βα­σι­κές πο­λι­τι­κές προ­κλή­σεις της επο­χής μας.

13,00

 

Σελίδες

248

Έτος

2020

ISBN

9786182040072

Author

Cas Mudde

Publisher

Επίκεντρο

You may also like…